گالری خانه رضوانی

پروژه ها

برخی از پروژه های انجام شده نورپردازی و دکوراسیون توسط مجموعه رضوانی

 • دکوراسیون و نورپردازی رستوران های د ل پ
 • دکوراسیون رستوران های هایدا
 • دکوراسیون و نورپردازی فروشگاه های پوشاک لوسیفر
 • نورپردازی فروشگاه های پوشاک ایکات
 • نورپردازی آرایشگاه های گیوا
 • نورپردازی آرایشگاه های پروشات
 • نورپردازی فروشگاه های نایک
 • نورپردازی فروشگاه های ماسیمو دوتی
 • نورپردازی فروشگاه های فرس
 • نورپردازی اتاق بازی لکترهاوس
  و نورپردازی و دکوراسیون های دیگر مشتریان عزیزمان